...

စျေးကွက်သို့ သွားရာလမ်း

စျေးကွက်ပေါက်ဖို့ ဆိုတာ .. အမှန်တော့ ကိုယ့်ပစ္စည်းမကောင်းလို့လဲ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်မားကက်တင်း မကောင်းလို့လဲ မဟုတ်ဘူး။ စျေးကွက်သို့ သွားရာလမ်း ကိုက ရှည်လျား နေတာ။ လွယ်လွယ်စိတ်မပျက်နဲ့ … ဆက်လုပ်။ ။ မာသင်

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.