...

ပရိတ်သတ်အရင်ရှာပါ

မြင်မြင်ချင်း ကြိုက်တယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ထုတ်ကုန်ကို တွေ့တွေ့ချင်း ဝယ်တယ်ဆိုတာ ၃% ပဲရှိတယ်။ ဝယ်မယ့်သူကို အာရုံစိုက်ရင် စျေးကွက်ငယ် ၃% ပဲရလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားသူကို အာရုံစိုက်ရင် စျေးကွက်၄၀% ဖြစ်သွားပြီ။ အာရုံစိုက်မှုလေးပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်စျေးကွက်က ၁၂၃၃ ဆ ကြီးသွားတယ်။ အာရုံမမှားနဲ့။ မရောင်းပါနဲ့…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.