...

လုပ်ငန်းတန်ဖိုးတက်စေသော အချက် (၁၀) ချက်

လုပ်ငန်း ဆိုတာ မြတ်အောင်လဲ လုပ်ရသလို.. တက်အောင်လဲ လုပ်ရတယ်။ လုပ်ငန်းအမြတ်လဲ ငွေပဲ။ တန်ဖိုးအတက် လဲ ငွေပဲ။ ဒါမှ .. မြတ်လဲမြတ် ၊ တက်လဲ တက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်မယ်။ မာသင်

လုပ်ငန်းမစမှီ မေးခွန်း (၅)ခု

ဒီမေးခွန်း (၅) မမေးသေးပဲ လုပ်ငန်း မစပါနဲ့ ။ ၁။ ဝယ်လိုအား ရှိလား၊ demand ရှိပြီးသားဆိုရင်မားကက်တင်း သိပ်မလိုဘူး။ ၂။ ကိုယ်လိုလုပ်တဲ့သူများလား ? ရောင်းသူများရင် စျေးကွက်ခက်တယ်။ ၃။ သူတို့နဲ့ ကိုယ် ဘာကွာလဲ ? ဘာမှမကွာရင် .. ဘာမှမထူးဘူး။…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.