...

💢ဖောင်မတင်ခင် ဒါအရင်ဖတ်ပါ

Register ဖောင်ဖြည့်ပြီး “Create Account” ကို နိပ်ပြီးပါက.. မိတ်ဆွေ emial သို့ စာတစ်စောင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ထိုစာမှာပါဝင်တဲ့ confirm email ကို နိပ်ပေးရပါမယ်။ နိပ်ပြီးရင် Sign in ဝင်လို့ ရပါပြီ။

သို့မဟုတ်ပါက ..

အက်မင်မှ လက်ခံပေးပြီးသည်အထိ ခဏ စောင့်ပေးပါ။ လက်ခံပေးပြီးတာနဲ့ Sign in ဝင်လို့ရပါပြီ။ အလျင်လိုပါက မာသင် ဖေ့ဘုတ် page သို့ မက်ဆေ့ပေးပို့ ဆက်သွယ်ပြီး လက်ခံခိုင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ။

#မာသင်

💠 အကောင့် ရှိသွားပြီဆိုရင် Sign in တစ်ကြိမ် ဝင်ယုံပါပဲဗျာ။

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.