သုံးလုံးမန္တန်

marthin
arrows, diagram, process

သုံးလုံးမန္တန်

“First, Fast, Focus !”
၁။ First : ပထမဖြစ်ပါစေ။ ဈေးကွက်ထဲမဟုတ်ပါ။ စိတ်ကွက်ထဲကိုပါ။
၂။Fast: ဝန်ဆောင်မှုအမြန်ဆုံး ဖြစ်ပါစေ။

၃။ Focus: အရာအားလုံး ကောင်းမပြပါနဲ့။ အကောင်းဆုံး ကိုပဲပြပါ။

မာသင်