ဘီလူး နဲ့ မှင်စာ

marthin
checkmate, chess, resignation

ဘီလူး နဲ့ မှင်စာ

စစ်မှာ စစ်ဘီလူး ဆိုတာ ရှိသလို၊
အရောင်းမှာလဲ အရောင်းဘီလူး ဆိုတာ ရှိတယ် ။
ဘဝ ဆိုတာ တိုက်ပွဲ ဆိုရင်…
အရာရာကို ဘီလူး ဖြစ်အောင်ကြိုးစား။
မှင်စာ မဖြစ်စေနဲ့ ။
ဘီလူးဖြစ်အောင် ကြိုးစား ။